Nostalgia ain’t what it used to be.

Stan Kenton

More quotes by Stan Kenton

More quotes about Life