If I say a rap and I laugh, that means it’s a winner.

Nicki Minaj

More quotes by Nicki Minaj

More quotes about Entertainment